माईंड द गॅप

स्वच्छंद

जवळ जवळ सत्तावीसअठ्ठावीस वर्षं  झालीतरीहीमलातोप्रसंगकालच घडल्यासारखा स्वच्छआठवतोआहे.  “मी माझ्या आयुष्याचीजोडीदारनिवडलीआहेमी माझ्या आईबाबांना सांगितलं. ह्यातवावगंकाहीनसलं  तरीपरिस्थितीजरास्फोटकचहोती. मीबीएस. सी. करून आय.,एस. ची तयारीकरायलाम्हणूनघरीबसलोहोतो. लायब्ररीत अभ्यासकरता करता पल्लवीभेटलीआणिमगआम्हीएकमेकांबरोबरआयुष्य घालवायचं ठरवलं. माझेसासूसासरेहि धाडसीचआपल्याअठरावर्षाच्यामुलीनेरिकामटेकडाजोडीदारशोधलायहेपचवायलाधैर्य लागतं आणिआतामाझीमुलगीएकवीसवर्षाचीअसल्यानेमलाजरातेजास्तचांगलेसमजतंय !!  माझ्या घरीहामीजेव्हा बॉम्ब टाकलातेव्हाकायझालं त्यानं माझ्या

View original post 711 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.