काठोकाठ भरलेले सुख आता घागरीत भरता येईल — abolichyakalya

त्या वहात्या पाण्याचा खळखळाट ऐकला तर याचा नाद प्रत्येक वेळी वेगळा आवाजाला ही अर्थ असतो स्थळकाळ परत्वे बदलत हा बोध रिमझिमपावसात नाद पानावरचा तो नेमका बदलला रिपरिपत्या पावसात मुसळधार ही तो गर्जतो नाद मिसळतो छपरावरुन गळणारे पाण्याचा मग जात कुठं ओलेत्या पाण्याचा डोक्यात मुरलेल्या शिंकांबरोबर येणारा ठणकणारे डोक्यात घुमणारा अन् तेच तूषार झटकल्याचा उत्साही नाद […]

via काठोकाठ भरलेले सुख आता घागरीत भरता येईल — abolichyakalya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.